Tilbagekaldelse af førerkort til hyrekørsel

Record Number32479
Act Number17250
StatusGældende
Official Gazette PublicationM-2-2-26
Resume

En hyrevognschauffør opfyldte ikke et krav i kørselsreglement for hyrevogne i Helsingør kommune om høflig optræden overfor kunderne , hvorfor Helsingør kommune tilbagekaldte chaufførens førerkort til hyrekørsel .

Trafikministeriet omgjorde afgørelsen .

Den fulde tekst
Tilbagekaldelse af førerkort til hyrekørsel

I brev af 12. januar 1988 har De - på vegne af hyrevognschauffør Chr. de Nully - indbragt en af Helsingør Kommune ved brev af 17. december 1987 meddelt afgørelse om tilbagekaldelse af den pågældendes førerkort for ministeriet i henhold til hyrekørselslovens § 9, stk. 1, jf. § 8, stk. 1.

Det fremgår af sagen, at afgørelsen om tilbagekaldelse af Chr. de Nullys førerkort er truffet på grundlag af 5, hvoraf 4 skriftlige, klager til kommunen vedrørende den pågældendes hyrekørsel, samt en dom afsagt af kriminalretten i Helsingør den 28. oktober 1985. Ved dommen er Chr. de Nully blevet straffet med bøde bl.a. for overtrædelse af hyrekørselsbekendtgørelsens § 26, stk. 1 og § 27, stk. 2 og 4 ved at have udvist »råbende og fornærmelig adfærd overfor to kvindelige passagerer«.

Ministeriet har fra kommunen modtaget kopi af de omhandlede skriftlige klager, hvilke er omtalt i kommunens brev af 22. december 1987 til Dem Klageskrivelserne er dateret december 1984, 10. januar 1985, 16. januar 1986 og 12. november 1987. Af disse klager vedrører førstnævnte det forhold, der blev taget stilling til ved dommen af 28. oktober 1985.

Det fremgår i øvrigt af sagen, at de to første klager indgik i grundlaget for den afgørelse, ministeriet traf den 17. april 1985, hvorved ministeriet omgjorde kommunens afgørelse af 16. januar 1985 om tilbagekaldelse af Chr. de Nullys førerkort under henvisning til, at kommunen ikke havde haft tilstrækkeligt grundlag for tilbagekaldelsen.

Da der herfra således allerede er gjort op med de forhold, der daterer sig til tiden før 17. april 1985, er det alene forholdene beskrevet i de skriftlige klager af 16. januar 1986 og 12. november 1987, en telefonisk klage, der dog ikke er nærmere dateret, samt den af kriminalretten konstaterede overtrædelse af hyrekørselslovgivningen, som ministeriet herved skal tage stilling til. Der henvises til klagepunkterne 2, 3, 5 og 6 i ovennævnte brev af 22. december 1987.

Ifølge hyrekørselsbekendtgørelsens § 26, stk. 1, jf. lovens § 8, stk. 1 kan et førerkort tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen, såfremt indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT