Skrivelse om, hvorvidt et amtsrådsmedlem, der er idømt 10 dagbøder á 500 kr. med fængsel i 10 dage som forvandlingsstraf for overtrædelse af straffelovens § 266 b, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 24. oktober 2003 til et amtsråd)

Record Number9853
Act Number160
StatusGældende
Official Gazette PublicationIndenrigs- og Sundhedsmin.,Valgbarhedsnævnet, j.nr. 2003-41116-3
Den fulde tekst

Skrivelse om, hvorvidt et amtsrådsmedlem, der er idømt 10 dagbøder á 500 kr. med fængsel i 10 dage som forvandlingsstraf for overtrædelse af straffelovens § 266 b, er valgbar

(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 24. oktober 2003 til et amtsråd)

Ved brev af 10. september 2003 har X Amtsråd i henhold til den kommunale valglovs § 101, stk. 4, indberettet til Valgbarhedsnævnet, at amtsrådsmedlem NN ved Y Landsrets dom af 19. august 2003 er idømt 10 dagbøder á 500 kr. med fængsel i 10 dage som forvandlingsstraf for overtrædelse af straffelovens § 266 b ved at have fremsat racistiske udtalelser under partiet U´s landsmøde i 2001

Det fremgår af sagen, at den pågældende som amtsformand for partiet U i Z Amt på partiets landsmøde den 15.-16. september 2001 i Q med deltagelse af omkring 500 delegerede personer samt i overværelse af pressen, offentligt og med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsatte udtalelser, ved hvilke en gruppe af personer forhånes eller nedværdiges på grund af national eller etnisk oprindelse og tro, idet den pågældende fra talerstolen i sin tale til forsamlingen udtalte, at ”islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold” hvilken udtalelse blev gengivet i JyllandsPosten, Information og Ekstra Bladet den 17. september 2001

I den anledning skal man meddele, at Valgbarhedsnævnet finder, at den begåede handling – uanset de krav, der må stilles til personer der beklæder hverv som medlem af kommunale råd – ikke i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT