Sag BS-9326/2022-HJR af Højesterets, 29-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date29 June 2022
Subject Matter1.5 Domstolsprøvelse, 29.9 Særlige forvaltningsområder, 3.7 Straffuldbyrdelse, 9. Andre spørgsmål, Forvaltningsret, Strafferet
Judgement NumberBS-9326/2022-HJR
HØJESTERETS KE N D E L S E
afsagt onsdag den 29. juni 2022
Sag BS-9326/2022-HJR
Direktoratet for Kriminalforsorgen
(advokat Paw Fruerlund)
mod
D
(advokat Henrik Stagetorn, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 21. maj 2021 (BS-
28744/2020-GLO) og af Østre Landsrets 4. afdeling den 23. december 2021 (BS-
20193/2021-OLR).
I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter
Christensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.
Påstande
Kærende, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har principalt påstået stadfæ-
stelse af byrettens kendelse, hvorved direktoratets afgørelse af 19. juni 2020 om
afslag på prøveløsladelse blev opretholdt, subsidiært hjemvisning med henblik
på fastsættelse af vilkår for prøveløsladelse.
Indkærede, D, har påstået stadfæstelse af landsrettens kendelse, hvorved sagen
blev hjemvist til direktoratet med henblik på fastsættelse af vilkår for prøveløs-
ladelse.
Supplerende sagsfremstilling
For Højesteret er fremlagt en udtalelse af 6. december 2021 fra Herstedvester
Fængsel. Af udtalelsen fremgår bl.a.:

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT