Sag BS-48030/2021-HJR af Højesterets, 21-02-2023

Judgement NumberBS-48030/2021-HJR
Date21 February 2023
Subject Matter7. Skatteproces, 7.3 Genoptagelse og andre forvaltningsspørgsmål, Skatter
CourtSupreme Court (Denmark)
HØJESTERE T S D O M
afsagt tirsdag den 21. februar 2023
Sag BS-48030/2021-HJR
(2. afdeling)
TDC A/S
(advokat Arne Møllin Ottosen)
mod
Skatteministeriet
(advokat Søren Horsbøl Jensen)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21. afdeling den 3. december
2021 (BS-34257/2020-OLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jens Peter Christensen, Michael
Rekling, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.
Påstande
Appellanten, TDC A/S, har gentaget sin påstand om, at TDC’s skatteansættelse
for indkomståret 2009 genoptages.
Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse, sådan at skatteansæt-
telsen ikke genoptages.
Højesterets begrundelse og resultat
Sagens baggrund og problemstilling
TDC A/S var sambeskattet med sit hollandske datterselskab Tele Danmark East
Holding BV frem til indkomståret 2005, hvorefter TDC valgte, at sambeskatnin-
gen ikke skulle fortsætte i de følgende år. I 2009 ophørte datterselskabet ved li-
kvidation. TDC medregnede derfor ved skatteansættelsen for indkomståret

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT