Sag BS-47905/2020-HJR af Højesterets, 14-02-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date14 February 2023
Subject Matter22.8 Sagsomkostninger, Retspleje
Judgement NumberBS-47905/2020-HJR
HØJESTERE T S D O M
afsagt tirsdag den 14. februar 2023
Sag BS-47905/2020-HJR
HK Danmark som mandatar for
A
(advokat Jacob Goldschmidt)
mod
X ApS
(advokat Birgitte Frølund)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 9. november
2020 (BS-39517/2019-OLR).
I pådømmelsen har deltaget tre dommere: Kurt Rasmussen, Jens Kruse
Mikkelsen og Anne Louise Bormann.
Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.
Påstande
Appellanten, A, har nedlagt endelig påstand om, at X ApS til A skal betale
68.980,12 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg.
Indstævnte, X ApS, har taget bekræftende til genmæle.
Anbringender
HK Danmark som mandatar for A har angående sagsomkostninger anført
navnlig, at hun bør få tilkendt sagsomkostninger for begge instanser. Sagsom-
kostningerne bør fastsættes, som om hovedforhandling var gennemført, idet

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT