Sag BS-44692/2021-HJR af Højesterets, 14-02-2023

Judgement NumberBS-44692/2021-HJR
Date14 February 2023
Subject Matter31.3 Erstatningskravet, Statsforfatningsret
CourtSupreme Court (Denmark)
HØJESTERET S D O M
afsagt tirsdag den 14. februar 2023
Sag BS-44692/2021-HJR
(1. afdeling)
Nyborg Kommune
(advokat Michael Clemmensen)
mod
A
(advokat Karsten Thomas Henriksen)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 4. januar 2019 (BS
R2-297/2017) og af Østre Landsrets 7. afdeling den 23. april 2021 (BS-6402/2019-
OLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jens Peter Christensen, Hanne
Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen og Søren Højgaard Mørup.
Påstande
Appellanten, Nyborg Kommune, har påstået stadfæstelse af byrettens dom,
subsidiært at indstævnte, A, tilkendes et mindre beløb.
A har påstået stadfæstelse af landsrettens dom.
Nyborg Kommune har opfyldt landsrettens dom og har som følge heraf påstået
tilbagebetaling af 4.437.466,49 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente
fra den 4. maj 2021. Beløbet omfatter det idømte beløb (2.598.276 kr.), renter
(1.510.975,49 kr.) og sagsomkostninger for byret og landsret (328.215 kr.).
A har heroverfor påstået frifindelse.
2
Supplerende sagsfremstilling
Af revideret skønsrapport af 1. februar 2021 fremgår yderligere bl.a.:
Spørgsmål 3:
Skønsmanden bedes oplyse, hvad det kostede i a) 2004 og b) 2010 per
tons (henholdsvis per kubikmeter) lettere forurenet jord (klasse II) at
transportere sådan jord:
i) fra X-vej 2, 4241 Vemmelev til Skovparken i Nyborg inklusive
broafgift (enkelttur)
ii) fra X-vej 2, 4241 Vemmelev til Skovparken i Nyborg inklusive
broafgift og tom lastbil retur (returtur), og
iii) fra Y-vej 20, 5800 Nyborg, til Skovparken i Nyborg og tom lastbil
retur (returtur).
Svar:
Prisen for transport af jord (Lettere forurenet jord (klasse II)) i 2004 og 2010
fremgår af skemaet herunder:
2004
Fra
Til
kr./ton
kr./m³
i)
X-vej 2,
4241 Vemmelev
Skovparken,
Nyborg
58,27
110,71
ii) (med
returkørsel)
X-vej 2,
4241 Vemmelev
Skovparken,
Nyborg
112,33
213,42
iii)
X-vej 2,
4241 Vemmelev
Skovparken,
Nyborg
13,24
25,15
2010
Fra
Til
kr./ton
kr./m³
i)
X-vej 2,
4241 Vemmelev
Skovparken,
Nyborg
65,33
124,12
ii) (med
returkørsel)
X-vej 2,
4241 Vemmelev
Skovparken,
Nyborg
125,52
238,48
iii)
X-vej 2,
4241 Vemmelev
Skovparken,
Nyborg
16,15
30,68
Spørgsmål 4:
På baggrund af sedlerne (bilag 28) med anmeldelse af jordflytning
bedes skønsmanden oplyse, hvor stor en del af den til støjvolden
anvendte, lettere forurenede jord, der kom fra X-vej 2, 4241 Vemmelev,
og hvor stor en del der kom fra Y-vej 20, 5800 Nyborg.
Svar:

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT