Sag BS-41984/2021-HJR af Højesterets, 08-03-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date08 March 2023
Subject Matter21.2 Kapitalindkomst, 54.3 Fordringer og gæld i fremmed valuta, Skatter
Judgement NumberBS-41984/2021-HJR
afsagt onsdag den 8.
HØJESTERE T S D O M
marts 2023
B
A
mod
Skatteministeriet
og
C
Sag
(1
(advokat Jan Steen Hansen for alle)
,
. afdeling
BS
-41984/2021
)
-HJR
Biintervenienter til støtte for appellanterne:
A
(advokat Steffen Sværke)
(advokat
-M
Svend Erik Holm for alle)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 8. oktober 2021 (BS-
22622/2020-OLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen,
Kristian Korfits Nielsen, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.
Påstande
Appellanterne, A, B og C, har påstået, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at
deres skattepligtige indkomst for 2012 hjemvises til fornyet behandling i Skattestyrelsen i
overensstemmelse med og på grundlag af Landsskatterettens kendelser af 28. januar 2020
for hver af dem.
Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT