Sag BS-34555/2020-HJR af Højesterets, 27-10-2022

Judgement NumberBS-34555/2020-HJR
Date27 October 2022
Subject Matter111.2 Offentligt ansvar, 21.9 Andre spørgsmål, Erstatning uden for kontraktsforhold
CourtSupreme Court (Denmark)
HØJESTERE T S D O M
afsagt torsdag den 27. oktober 2022
Sag BS-34555/2020-HJR
(2. afdeling)
A
(advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket)
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
(advokat Casper Christiansen)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 27. marts 2019 (BS-
2G-1310/2013) og af Østre Landsrets 24. afdeling den 10. marts 2020 (BS-
26380/2019).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling,
Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.
Påstande
Appellanten, A, har gentaget sin påstand.
Indstævnte, Ankenævnet for Patienterstatningen, har påstået stadfæstelse.
Supplerende sagsfremstilling
Parterne er enige om, at A siden 2006 har været i behandling med
blodtryksregulerende medicin.
Retslægerådet har i en erklæring af 12. april 2022 besvaret nogle supplerende
spørgsmål således:

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT