Sag BS-32987/2021-HJR af Højesterets, 28-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date28 June 2022
Subject Matter2. Andelsboliger, 231.9 Andre spørgsmål, Boligformer
Judgement NumberBS-32987/2021-HJR
HØJESTERE T S D O M
afsagt tirsdag den 28. juni 2022
Sag BS-32987/2021-HJR
(2. afdeling)
A
(advokat Janus Fürst, beskikket)
mod
B
(advokat Per Nielsen, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 5. november 2019 (BS
12-351/2015) og af Vestre Landsrets 10. afdeling den 8. februar 2021 (BS-
53307/2019-VLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter
Christensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.
Påstande
Appellanten, A, har gentaget sin påstand for landsretten.
Indstævnte, B, har påstået stadfæstelse af landsrettens dom og nedlagt en selv-
stændig påstand om tilbagebetaling af 14.010 kr. med procesrente fra den 2.
marts 2015.
A har påstået frifindelse over for påstanden om tilbagebetaling, dog principalt
afvisning af påstanden for så vidt angår et beløb på 3.250 kr. vedrørende elin-
stallationer.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT