Sag BS-32191/2022-HJR af Højesterets, 13-02-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date13 February 2023
Subject Matter2.9 Andre spørgsmål, 261.6 Særlig om Højesteret, 9.9 Andre ansættelsesforhold, Ansættelses- og Arbejdsret, Retspleje
Judgement NumberBS-32191/2022-HJR
HØJESTERE T S K E N D E L S E
afsagt mandag den 13. februar 2023
Sag BS-32191/2022-HJR
HK Danmark som mandatar for
A
(advokat Jacob Goldschmidt)
mod
Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for
Adecco A/S
(advokat Jesper Schäfer Munk)
I tidligere instans er afsagt dom af - og Handelsretten den 15. august 2022
(BS-13671/2021-SHR).
I denne afgørelse har deltaget tre dommere: Jan Schans Christensen, Kurt
Rasmussen og Jens Kruse Mikkelsen.
Påstande
Appellanterne, HK Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at
Højesteret bør antage sagen til realitetsbehandling.
Indkærede, Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for Adecco A/S, har ud-
talt sig imod, at sagen realitetsbehandles af Højesteret.
Sagsfremstilling
HK Danmark som mandatar for A anlagde den 18. februar 2021 ved Retten på
Frederiksberg sag mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for Adecco
med påstand om bl.a. betaling af erstatning for løn i opsigelsesperioden og løn
under sygdom. Retten på Frederiksberg henviste ved kendelse af 7. april 2021
sagen til behandling ved Sø- og Handelsretten.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT