Sag BS-27777/2021-HJR af Højesterets, 18-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date18 October 2022
Subject Matter22.8 Sagsomkostninger, 3.5 Gaveafgift, 61.9 Andre spørgsmål, Afgifter, Retspleje, Skatter
Judgement NumberBS-27777/2021-HJR
HØJESTERE T S D O M
afsagt tirsdag den 18. oktober 2022
Sag BS-27777/2021-HJR
(2. afdeling)
Boet efter A,
B,
C,
D,
E
og
F
(advokat Svend Erik Holm, beskikket for alle)
mod
Skatteministeriet
(advokat Steffen Sværke)
I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 6. afdeling den 23. juni 2021
(BS-4970/2020-VLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling,
Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.
Påstande
Appellanterne, boet efter A, B, C, D, E og F, har gentaget deres påstand om fri-
findelse, subsidiært deres øvrige påstande for landsretten dog med den æn-
dring, at det i den subsidiære påstand, de mere subsidiære påstande og den
mest subsidiære påstand er angivet, at forrentning af gaveafgift og mellemperi-
odeskat ikke kan ske fra det tidspunkt, hvor Skatteministeriet tilbagebetalte be-
løbene, frem til og med den 7. juli 2021.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT