Sag BS-26522/2021-HJR af Højesterets, 27-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date27 June 2022
Subject Matter22.7 Succession, Retspleje
Judgement NumberBS-26522/2021-HJR
HØJESTERETS KE N D E L S E
afsagt mandag den 27. juni 2022
Sag BS-26522/2021-HJR
A
(advokat Lars Sandager, beskikket)
mod
Compass Group Danmark A/S
(advokat Thomas Birch)
I tidligere instanser er truffet beslutning af Retten i Herning den 4. november
2020 (BS-19882/2020-HER) og afsagt kendelse af Vestre Landsrets 16. afdeling
den 10. maj 2021 (BS-12099/2021-VLR).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Thomas Rørdam, Kurt Rasmussen og
Jørgen Steen Sørensen.
Påstande
A har påstået stadfæstelse af byrettens beslutning, således at sagsøgte i sagen er
Compass Group Danmark A/S, subsidiært at det tillades på retssagsportalen at
ændre betegnelsen for sagsøgte fra Van Ameyde Denmark ApS til Compass
Group Danmark A/S.
Compass Group Danmark har påstået stadfæstelse af landsrettens kendelse.
Sagsfremstilling
A pådrog sig den 24. juni 2015 en arbejdsskade. Han var på skadestidspunktet
ansat som rengøringsassistent i Compass Group Danmark og gjorde den pågæl-
dende dag rent hos Vestas Wind Systems A/S. Van Ameyde Denmark har be-
handlet arbejdsskadesagen for Compass Group Danmark siden december 2019.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT