Sag BS-25683/2022-HJR af Højesterets, 21-02-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date21 February 2023
Subject Matter33.2 Samvær, 332.9 Andre spørgsmål, 335.4 Børnesagkyndig undersøgelse, Familieret
Judgement NumberBS-25683/2022-HJR
HØJESTERE T S D O M
afsagt tirsdag den 21. februar 2023
Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt offentligt at gengive, hvad der er foregået i retsmødet, og at offent-
liggøre navn, stilling eller bopæl eller på anden måde identiteten på nogen af de personer, der er nævnt i sagen.
Sag BS-25683/2022-HJR
(1. afdeling)
A (tidligere A)
og
B
(advokat Anders Brøndtved, beskikket for begge)
mod
Adoptivforældrene
(advokat Peter Ølholm, beskikket for begge)
I tidligere instanser er afsagt dom af Familieretten i Nykøbing Falster den 2.
september 2021 (BS-19076/2021-NYK) og af Østre Landsrets 2. afdeling den 31.
januar 2022 (BS-32861/2021-OLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Michael Rekling, Hanne Schmidt,
Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.
Påstande
Appellanterne, A og B, har påstået, at der fastsættes samvær mellem dem og
barnet kaldet C, født den 21. marts 2020, fire gange årligt. Subsidiært har de
påstået, at der fastsættes samvær og/eller anden kontakt i mindre omfang.
Indstævnte, adoptivforældrene, har påstået stadfæstelse.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT