Sag BS-25262/2021-HJR og BS-25448/2021-HJR af Højesterets, 22-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date22 June 2022
Subject Matter1.1 Frihed og sikkerhed, 1.2 Motiver, 1.5 Domstolsprøvelse, 1.9 Andre spørgsmål, 12.1 Krav til hjemmelsgrundlaget, 3.7 Straffuldbyrdelse, 3211.7 Tort, Almindelige emner, Erstatning uden for kontraktsforhold, Forvaltningsret, Menneskerettigheder, Strafferet
Judgement NumberBS-25262/2021-HJR og BS-25448/2021-HJR
HØJESTERE T S D O M
afsagt onsdag den 22. juni 2022
Sag BS-25262/2021-HJR
(2. afdeling)
Direktoratet for Kriminalforsorgen
(advokat Paw Fruerlund)
mod
A
(advokat Claus Bonnez, beskikket)
og
Sag BS-25448/2021-HJR
A
(advokat Claus Bonnez, beskikket)
mod
Direktoratet for Kriminalforsorgen
(advokat Paw Fruerlund)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. oktober 2019 (BS-
34763/2018-HRS) og af Vestre Landsrets 8. afdeling den 2. december 2020 (BS-
49689/2019-VLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jens Peter Christensen, Oliver
Talevski, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT