Sag BS-20214/2021-HJR af Højesterets, 26-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date26 October 2022
Subject Matter1.1 Frihed og sikkerhed, 3211.7 Tort, 4. Personlig retsbeskyttelse, Erstatning uden for kontraktsforhold, Menneskerettigheder, Personspørgsmål
Judgement NumberBS-20214/2021-HJR
HØJESTERE T S D O M
afsagt onsdag den 26. oktober 2022
Sag BS-20214/2021-HJR
(2. afdeling)
A
(advokat Claus Bonnez, beskikket)
mod
Region Syddanmark
(advokat Finn Schwarz)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 3. september 2019
(BS-23268/2019-NAE) og af Østre Landsrets 14. afdeling den 6. oktober 2020
(BS-42615/2019-OLR).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling,
Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.
Påstande
Appellanten, A, har påstået stadfæstelse af landsrettens dom, dog sådan at
godtgørelsen forhøjes til 200.000 kr. med procesrente.
Indstævnte, Region Syddanmark, har påstået frifindelse og dermed stadfæstelse
af byrettens dom, subsidiært stadfæstelse af landsrettens dom.
Supplerende sagsfremstilling
Journaltilførsler
I landsrettens afsnit om supplerende sagsfremstilling er gengivet dele af journa-
len for A udfærdiget af Psykiatrisk Afdeling, Svendborg, i perioden 3.5. juni
2016.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT