Sag 99/2021 af Højesterets, 18-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date18 October 2022
Subject Matter381.9 Andre spørgsmål, Retspleje
Judgement Number99/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt tirsdag den 18. oktober 2022
Sag 99/2021
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Ole Schmidt)
I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 14. afdeling den 30. juni 2021
(S-1194-21).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling og Jens Kruse
Mikkelsen.
Påstande
T har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse ophæves, og at sagen hjemvises til Østre
Landsret, således at den fremmes som fuld bevisanke.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse.
Sagsfremstilling
T blev ved Retten i Nykøbing Falsters dom af 21. april 2021 idømt 1 års fængsel, hvoraf 6
måneder blev gjort betinget med vilkår om misbrugsbehandling for syv overtrædelser af straf-
felovens § 181, stk. 1, ved at have forvoldt ildebrand, tre overtrædelser af lov om euforiseren-
de stoffer, herunder som led i organiseret hashhandel på Christiania, overtrædelse af straffelo-
vens §§ 119 og 121 ved verbalt at overfalde en fængselsfunktionær og overtrædelse af straffe-
lovens § 298, nr. 4, ved at have kørt med DSB uden at betale.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT