Sag 86/2021 af Højesterets, 19-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date19 October 2022
Subject Matter381.9 Andre spørgsmål, 9. Andre spørgsmål, EU-ret, Retspleje
Judgement Number86/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 19. oktober 2022
Sag 86/2021
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Mads Krarup, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 11. juni 2020 (6-11180/2019) og
kendelse af Vestre Landsrets 14. afdeling den 11. februar 2021 (S-2707-20).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Poul Dahl Jensen, Oliver Talevski og Jens Kruse
Mikkelsen.
Påstande
T har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til realitets-
behandling i landsretten. Over for anklagemyndighedens påstand om afvisning er der nedlagt
påstand om frifindelse, således at sagen fremmes til realitetsbehandling.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om afvisning af kæremålet, subsidiært stadfæstelse
af landsrettens kendelse, mere subsidiært ophævelse af landsrettens kendelse samt hjemvis-
ning til landsretten til fornyet behandling af anken, således at både Ts principale og subsidiæ-
re ankepåstand og anklagemyndighedens subsidiære ankepåstand tages under behandling.
Sagsfremstilling
Ved dom afsagt den 1. marts 2018 af Birmingham Crown Court i Storbritannien blev T idømt
15 års fængsel for den 3. august 2017 at have besiddet et skydevåden og ammunition i den
hensigt at bringe andres liv i fare.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT