Sag 82/2021 af Højesterets, 31-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date31 October 2022
Subject Matter1. Færdselslovens område, 1.3 Hjemmel, 12.1 Krav til hjemmelsgrundlaget, 9. Andre spørgsmål, Færdselsret, Forvaltningsret, Menneskerettigheder
Judgement Number82/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt mandag den 31. oktober 2022
Sag 82/2021
X ApS
(selv)
mod
Gældsstyrelsen
(advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll)
Biintervenient til støtte for Gældsstyrelsen:
Københavns Kommune
(advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 1. juli 2020 (FS 22-
12606/2019) og af Østre Landsrets 10. afdeling den 4. marts 2021 (B-53-21).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jens Peter Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og
Anne Louise Bormann.
Påstande
Kærende, X ApS, har nedlagt påstand om, at fogedrettens kendelse stadfæstes.
Indkærede, Gældsstyrelsen, har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse stadfæstes.
Sagsfremstilling
Vejarealet Overgaden Neden Vandet, København, som løber langs kanalen på Christianshavn,
er brolagt. Der er en afvandingsrende i form af en fordybning i brolægningen mellem køreba-
nen og det omstridte areal ud mod kanalen. Det omstridte areal langs kanalen fremstår nogle
steder tomt, og er andre steder indrettet med bænke, vejtræer, cykelstativer mv.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT