Sag 80/2022 af Højesterets, 23-02-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date23 February 2023
Subject Matter3.2 Betingede retsfølger, 32.9 Andre spørgsmål, Strafferet
Judgement Number80/2022
afsagt torsdag den 23. februar 2023
HØJESTERETS DOM
Anklagemyndigheden
mod
T
(2. afdeling)
(advokat Asser Gregersen, beskikket)
Sag 80/2022
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 29. juni 2021 (C8-15933/2019) og
af Østre Landsrets 20. afdeling den 11. april 2022 (S-2150-21).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Oliver
Talevski, Lars Apostoli og Jørgen Steen Sørensen.
Påstande
Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om formildelse.
T har ligeledes påstået formildelse.
Supplerende sagsfremstilling
Af en undersøgelse af 11. januar 2023 i medfør af retsplejelovens § 808 fremgår, at T efter
Kriminalforsorgens vurdering fortsat er egnet til at modtage en helt eller delvist betinget dom
med vilkår om samfundstjeneste. Det er oplyst, at hun ikke har afsonet noget af den idømte
straf, og at hun har afviklet 52 timers samfundstjeneste.
Det er endvidere oplyst, at T den 19. maj 2020 har vedtaget to bødeforelæg for overtrædelse
af færdselslovens § 118, jf. § 65, stk. 1.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT