Sag 8/2014 af Højesterets, 01-05-2014

CourtSupreme Court (Denmark)
Date01 May 2014
Subject Matter5. Gæld, 5.3 Betaling, 6. Lejemålets ophør, 6.1 Udlejers ophævelse, 61.1 Lejebetaling, Leje af fast ejendom, Pengevæsen m.v.
Judgement Number8/2014
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt torsdag den 1. maj 2014
Sag 8/2014
A
(advokat Klavs Brammer, beskikket)
mod
HZ Ejendomme ApS
(selv)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets fogedafdeling den 5. juli 2013 og af
Østre Landsrets 22. afdeling den 19. august 2013.
I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Lars
Hjortnæs og Jan Schans Christensen.
Påstande
Kærende, A, har påstået fogedrettens kendelse stadfæstet.
Indkærede, HZ Ejendomme ApS, har påstået landsrettens kendelse stadfæstet.
Anbringender
A har anført bl.a., at det ikke skyldes hans forhold, at huslejen for februar 2013 ikke blev overført til
HZ Ejendomme ApS’ nye bankkonto. Fejlen skyldes, at udlejer havde skiftet pengeinstitut og ikke på
tilstrækkelig tydelig måde havde underrettet ham om det nye betalingssted. Den forfaldne husleje må
derfor anses for rettidigt indbetalt ved debitering på hans konto, og HZ Ejendomme var på denne bag-
grund ikke berettiget til at afgive påkrav. Da ophævelsen således ikke har støtte i et gyldigt påkrav,
kan den ikke tillægges nogen retsvirkning.
HZ Ejendomme ApS har anført bl.a., at A trods påkrav ikke har betalt huslejen for februar 2013, og at
der er tale om en væsentlig misligholdelse, som HZ Ejendomme er uden skyld i. Lejemålet er derfor
ophævet med rette. Da A modtog påkravet og efterfølgende talte med Frederik Hvalsø, burde han have

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT