Sag 72/2016 af Højesterets, 17-11-2016

CourtSupreme Court (Denmark)
Judgement Number72/2016
Subject Matter12.9 Andre spørgsmål, 5.4 Modregning, Fogedsager og foreløbige retsskridt, Pengevæsen m.v.
Date17 November 2016
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt torsdag den 17. november 2016
Sag 72/2016
Advokat Dan Terkildsen
(selv)
mod
Processelskabet af 28. august 2009 ApS
(advokat Tage Siboni)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i København den 29. oktober 2015 og af
Østre Landsrets 11. afdeling den 23. december 2015.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Lene Pagter Kristensen, Hanne Schmidt og Lars
Hjortnæs.
Påstande
Kærende, advokat Dan Terkildsen, har nedlagt påstand om, at det af Fogedretten i København
den 29. oktober 2015 foretagne udlæg for 21.190 kr. ophæves, og at fogedforretningen nægtes
fremme. Endvidere nedlægges påstand om, at beløbet skal tilbagebetales med renter fra den 6.
november 2015.
Indkærede, Processelskabet af 28. august 2009 ApS, har påstået stadfæstelse.
Sagsfremstilling
Denne kæresag angår, om advokat Dan Terkildsens krav på 900.000 kr. mod Processelskabet
af 28. august 2009 ApS (Processelskabet) på tilkendte sagsomkostninger i en afvist og efter-
følgende genanlagt sag om erstatning kan danne grundlag for modregning over for Proces-
selskabet under en fogedsag, hvor Processelskabet har begæret udlæg hos advokaten for sags-
omkostninger på 20.000 kr. med tillæg af omkostninger tilkendt selskabet i forbindelse med
en konkursbegæring mod selskabet, der ikke blev taget til følge.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT