Sag 57/2021 af Højesterets, 06-07-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date06 July 2022
Subject Matter382.1 Frist, 382.9 Andre spørgsmål, Retspleje
Judgement Number57/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 6. juli 2022
Sag 57/2021
A under konkurs
(advokat Flemming Jensen)
mod
MobilePay Denmark A/S
(advokat Kolja Staunstrup)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 26. august 2020 (SKS 41-
156/2020) og af Vestre Landsrets 14. afdeling den 22. oktober 2020 (V.L. B-0432-20).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Oliver Talevski, Jens Kruse Mikkelsen og Anne
Louise Bormann.
Påstande
A under konkurs har nedlagt påstand om, at MobilePay Denmark A/S’ kære til landsretten
afvises, og at landsrettens kendelse om edition ophæves.
MobilePay Denmark har påstået stadfæstelse af landsrettens kendelse.
Sagsfremstilling
Som kurator i konkursboet A under konkurs anmodede advokat Flemming Jensen den 3. au-
gust 2020 Retten i Horsens, skifteretten om at pålægge MobilePay Denmark at udlevere en
række oplysninger til boet.
Skifteretten afsagde den 26. august 2020 kendelse om edition, hvorved MobilePay Denmark
blev pålagt at udlevere oplysningerne i overensstemmelse med anmodningen.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT