Sag 48/2022 af Højesterets, 15-02-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date15 February 2023
Subject Matter1.4 Forsøg, 29.4 Våben og eksplosivstoffer, 31.9 Andre spørgsmål, 35.9 Andre spørgsmål, Retspleje, Strafferet
Judgement Number48/2022
HØJESTERETS DOM
afsagt onsdag den 15. februar 2023
Sag 48/2022
(2. afdeling)
Anklagemyndigheden
mod
T1
(advokat Henrik Dupont Jørgensen, beskikket),
T2
(advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket),
T3
(advokat Jan Schneider, beskikket)
og
T4
(advokat Henrik Stagetorn, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 15. december 2020 (1323/2020) og
af Vestre Landsrets 2. afdeling den 16. december 2021 (V.L. S-2683-20).
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs,
Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.
Påstande
Dommen er anket af T1, T2, T3 og T4 med påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning til
fornyet behandling ved byretten og mere subsidiært formildelse.
Dommen er endvidere anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse og stadfæ-
stelse af afgørelserne om udvisning.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT