Sag 46/2022 af Højesterets, 12-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date12 October 2022
Subject Matter35.3 Varetægtsfængsling, se også Udlændinge 62.1, 62.1 Varetægtsfængsling efter udlændingeloven, Retspleje, Udlændinge
Judgement Number46/2022
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 12. oktober 2022
Sag 46/2022
Anklagemyndigheden
mod
D
(advokat Steen Leonhardt Frederiksen)
I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 19. afdeling den 18. februar 2022
(S-3641-21).
I påkendelsen har deltaget fem dommere: Vibeke Rønne, Michael Rekling, Hanne Schmidt,
Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.
Påstande
D har nedlagt påstand om, at anklagemyndighedens begæring om fortsat varetægtsfængsling
ikke burde være taget til følge som sket ved landsrettens kendelse.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
Sagsfremstilling
Det fremgår af sagen, at D, der er statsborger i Libyen, indrejste i Danmark i 2014. Han er tid-
ligere straffet bl.a. i 2018 med fængsel i ni måneder, i 2019 med fængsel i 50 dage og i sep-
tember 2021 med fængsel i ti måneder. Ved dommene blev han udvist med indrejseforbud i 6
år.
Det fremgår endvidere, at de libyske myndigheder i efteråret 2019 var indstillet på at udstede
et rejsedokument til D, og at han kunne udsendes til Libyen via Istanbul. Det fremgår dog
også, at det ifølge den libyske ambassade i Danmark var meget risikabelt at udsende D til Li-

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT