Sag 431/2008 af Højesterets, 17-08-2010

CourtSupreme Court (Denmark)
Judgement Number431/2008
Subject Matter1. EMRK, 1. Pressen, 1.4 Privatliv og Familieliv, 1.5 Ytrings- og informationsfrihed, 2. De enkelte forbrydelser, 2.2 Forbrydelser mod frihed, fred og ære, 22.1 Frihedskrænkelser, herunder unddragelse af forældremyndighed, 3.2 Personskade, 32.1 Erstatningsansvarsloven, 321.1 Erstatnings- og godtgørelsesposterne, 3211.7 Tort, Erstatning uden for kontraktsforhold, Menneskerettigheder, Presse og radio, Strafferet
Date17 August 2010
HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 10. juni 2010
Sag 431/2008
(2. afdeling)
A
(advokat Jakob Juul)
mod
B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør
(advokat Per Håkon Schmidt)
Som biintervenient til støtte for A:
Dansk Skuespillerforbund
(advokat Jakob Juul)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den 13. december 2007 og af
Østre Landsrets 3. afdeling den 5. september 2008.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul
Dahl Jensen og Michael Rekling.
Påstande
Appellanten, A, har nedlagt følgende påstande:
Forhold 1 – Se og Hør nr. 27/2006 solgt i perioden 6.-12. juli 2006:
1. Indstævnte, B, idømmes højest mulig straf efter straffelovens § 264 d.
2. B skal betale en godtgørelse på 75.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
Forhold 2 – Se og Hør nr. 36/2007 solgt i perioden 6.-12. september 2007:
B skal betale en godtgørelse på 25.000 kr. med procesrente fra den 17. september 2007.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT