Sag 43/2022 af Højesterets, 08-03-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date08 March 2023
Subject Matter37.3 Hovedforhandling, Retspleje
Judgement Number43/2022
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 8. marts 2023
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Anne Damhus Kristensen)
Sag 43/2022
I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Holbæk den 21. marts 2023 (60-1715/2021)
og af Østre Landsrets 3. afdeling den 22. marts 2022 (S-728-22).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen og Kristian
Korfits Nielsen.
Påstande
Kærende, T, har nedlagt påstand om, at han burde have haft adgang til at overvære hovedfor-
handlingen mod T2, T3, T4, T5, T6 og T7 fra retslokalet.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
Sagsfremstilling
T blev den 12. februar 2022 anholdt, varetægtsfængslet og sigtet for medvirken til bl.a. drab
og drabsforsøg. På tidspunktet for hans anholdelse var seks andre personer (T2, T3, T4, T5,
T6 og T7) tiltalt for medvirken til de pågældende drab og drabsforsøg, og hovedforhandlingen
i deres sag var berammet til 20 retsdage fra den 23. marts 2022. Ts sag kunne ikke nå at blive
medtaget under denne hovedforhandling.
T ønskede at overvære hovedforhandlingen mod de seks tiltalte og henviste til retsplejelovens
§ 748, stk. 1, 1. pkt. Anklagemyndigheden anmodede den 9. marts 2022 om, at T skulle over-
være hovedforhandlingen fra et lytterum i stedet for i selve retslokalet.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT