Sag 42/2022 af Højesterets, 21-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date21 October 2022
Subject Matter24.8 Røveri og afpresning, Strafferet
Judgement Number42/2022
HØJESTERETS DOM
afsagt fredag den 21. oktober 2022
Sag 42/2022
(2. afdeling)
Anklagemyndigheden
mod
T1
(advokat Kristian Qvist Krüger, beskikket)
og
T2
(advokat Daniel Rosenkilde, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den 31. maj 2021 (3063/2021)
og af Østre Landsrets 11. afdeling den 12. januar 2022 (S-1650-21).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski,
Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.
Påstande
Dommen er anket af T1 og T2 med påstand om formildelse.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.
Forurettede, F, har nedlagt påstand om, at T1 og T2 solidarisk skal betale 25.000 kr. i godtgø-
relse, subsidiært et mindre beløb, med renter fra den 10. juni 2021.
T1 og T2 har heroverfor påstået stadfæstelse.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT