Sag 35/2009 af Højesterets, 06-10-2011

CourtSupreme Court (Denmark)
Date06 October 2011
Subject Matter2. EU-retsakters inkorporering, 9. Andre spørgsmål, 9.3 Ansættelsesbeviser, Ansættelses- og Arbejdsret, EU-ret
Judgement Number35/2009
UDSKRIFT
AF
HØJESTERETS DOMBOG
HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 6. oktober 2011
Sag 35/2009
(2. afdeling)
PROSA som mandatar for A
(advokat Pernille Backhausen)
mod
B
(advokat Søren Juul)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 4. december 2008.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Henrik
Waaben, Michael Rekling og Lars Hjortnæs.
Påstande
Appellanten, PROSA som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, B, skal
betale 75.000 kr. med procesrente.
B har påstået stadfæstelse.
Anbringender
PROSA som mandatar for A har for Højesteret ikke gjort gældende, at A var direkte omfattet
af jobklausulen i ”Master Agreement”, men har i øvrigt gentaget sine anbringender og har
navnlig anført, at en arbejdsgiver har pligt til at oplyse en medarbejder om, hvorvidt den
pågældende er omfattet af en jobklausul, der potentielt påvirker medarbejderens
erhvervsmuligheder, idet der i givet fald er tale om et væsentligt vilkår for ansættelsen som
omhandlet i ansættelsesbevislovens § 2, stk. 1. Det er således ikke afgørende, om en
begrænsning i en medarbejders erhvervsmuligheder er aktuel eller potentiel. Det må lægges til

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT