Sag 345/2007 af Højesterets, 07-10-2010

CourtSupreme Court (Denmark)
Date07 October 2010
Subject Matter2. Særlige emner, 2.2 Liberale erhverv, se også Aftaler 5.3, Retspleje 1.2, Selskabsret 13.4, 3. Særlige aftaleforhold, 3.9 Andre særlige aftaleforhold, Aftaler, Erhvervsret (se også Markedsret)
Judgement Number345/2007
HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 7. oktober 2010
Sag 345/2007
(2. afdeling)
Galerie Birch ved Anette Birch
(advokat Poul Hvilsted)
mod
Jørgen Smidt
(advokat Jan Erik Kornerup Jensen)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 27. juni 2007.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Poul Søgaard, Vibeke Rønne, Hanne
Schmidt og Lars Hjortnæs.
Påstande
Appellanten, Galerie Birch ved Anette Birch, har påstået frifindelse.
Indstævnte, Jørgen Smidt, har nedlagt påstand om principalt, at Anette Birch skal betale
434.500 kr. med procesrente af 309.500 kr. fra den 8. juni 2005 og af 125.000 kr. fra den 13.
marts 2009, og har subsidiært påstået stadfæstelse.
Anbringender
Jørgen Smidt har for Højesteret opgjort kravet i sin principale påstand til det beløb på 309.500
kr., som han blev tilkendt ved landsrettens dom, med tillæg af 125.000 kr., i alt 434.500 kr.
Han har til støtte herfor gjort gældende, at Anette Birch har modtaget malerier fra Jan Ander-
sen til en værdi af mindst 1.625.000 kr. i bytte for Asger Jorn maleriet, og at salgsprisen såle-
des var 125.000 kr. højere end det oplyste beløb på 1,5 mio. kr. Salgsprisen på 1.625.000 kr.
fremgår af lagerlisten, der først er fremlagt for Højesteret, og det må påhvile Anette Birch at
bevise, at salgsprisen var lavere.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT