Sag 33/2021 af Højesterets, 24-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date24 June 2022
Subject Matter1.1 Grundlaget, Fogedret, tvangsfuldbyrdelse og foreløbige retsskridt
Judgement Number33/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt fredag den 24. juni 2022
Sag 33/2021
Basisbank A/S
(advokat Ulrik Bayer)
mod
A
(advokat Klaus E. Henriques, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets fogedret den 28. august 2020
(FS M4-6502/2020) og af Østre Landsrets 13. afdeling den 10. november 2020 (B-653-20).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Vibeke Rønne, Michael Rekling og Jens Kruse
Mikkelsen.
Påstande
Kærende, Basisbank A/S, har nedlagt påstand om, at fogedrettens kendelse stadfæstes, så fo-
gedsagen fremmes.
Indkærede, A, har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse stadfæstes, så fogedsagen ikke
fremmes.
Sagsfremstilling
Den 28. december 2019 blev der optaget et lån hos Basisbank A/S på 13.000 kr. Gældsbrevet
er underskrevet med As digitale signatur.
A har under sagen for fogedretten forklaret bl.a., at hun først blev bekendt med lånet, da hun
modtog et brev herom samt en rykkerskrivelse i marts 2020. Den 26. marts 2020 indgav hen-
des bror på hendes vegne en politianmeldelse til Københavns Politi om, at lånet var optaget
ved misbrug af hendes NemID. Hendes bror har umiddelbart efter politianmeldelsen spærret
hendes NemID, og hun har efterfølgende fået nyt nøglekort. Hun ved ikke, hvordan ger-

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT