Sag 3/2022 af Højesterets, 22-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date22 June 2022
Subject Matter1. Færøerne, 1.3 Dobbeltbeskatning, se også International ret 5, 5. International skatteret, Færøerne og Grønland, International ret, Skatter
Judgement Number3/2022
HØJESTERETS DOM
afsagt onsdag den 22. juni 2022
Sag 3/2022
(1. afdeling)
TAKS
(advokat Steffen Sværke)
mod
Boet efter A
(advokat Christian Fribjart Andreasen)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten på Færøerne den 23. september 2020
(FS 84/2017) og dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 2. september 2021 (B-775-20).
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Michael Rekling,
Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.
Påstande
Appellanten, TAKS, har påstået stadfæstelse af fogedrettens kendelse om ikke at ophæve den
udpantning, som TAKS foretog den 6. december 2016.
TAKS har endvidere nedlagt påstand om, at indstævnte, boet efter A, skal betale 105.930 kr.
med procesrente fra indlevering af ankestævningen den 4. januar 2022. Beløbet udgør de
sagsomkostninger, som TAKS blev pålagt at betale ved landsrettens dom.
Boet efter A har påstået stadfæstelse af landsrettens dom, hvorved udpantningen blev op-
hævet, samt frifindelse for påstanden om at tilbagebetale tilkendte sagsomkostninger.
Supplerende retsgrundlag
§ 135, stk. 3, i lagtingslov nr. 86 af 1. september 1983 om landsskat og kommuneskat med
senere ændringer (skatteloven) er sålydende:

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT