Sag 29/2022 af Højesterets, 16-02-2023

CourtSupreme Court (Denmark)
Date16 February 2023
Subject Matter1. EMRK, 1.9 Andre spørgsmål, 5. Udvisning, 5.4 Ophævelse af udvisning sket ved dom, 54.2 Af heldbredsmæssige grunde ved foranstaltningsdømte, Menneskerettigheder, Udlændinge
Judgement Number29/2022
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt torsdag den 16. februar 2023
Sag 29/2022
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Peter Trudsø, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Helsingør den 7. maj 2021 (9-1127/2021) og
af Østre Landsrets 18. afdeling den 3. december 2021 (S-1266-21).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs og Ole Hasselgaard.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse af Retten i Helsingørs kendelse af
7. maj 2021, hvorved udvisningen af T blev opretholdt.
T har nedlagt påstand om stadfæstelse af Østre Landsrets kendelse af 3. december 2021,
hvorved udvisningen af ham blev ophævet, subsidiært at sagens behandling ved Højesteret
udsættes med henblik på, at anklagemyndigheden indhenter yderligere oplysninger om be-
handlingsmulighederne i Irak.
Supplerende sagsfremstilling
Af en udtalelse af 26. april 2022 fra overlæge Ema Gruber, Psykiatrisk Center Sct. Hans,
fremgår bl.a.:
”Til brug for behandlingen af kæremålet i Højesteret og efter anmodning, hermed en
fornyet udtalelse fra Psykiatrisk Center Sct. Hans til belysning af aktuelle forhold i rela-
tion til behandling, udgang/orlov og forventet tidshorisont for udskrivning af domfæld-
te, med en vurdering af de helbredsmæssige konsekvenser for T, såfremt behandlingen
afbrydes, samt med hvorvidt der er risiko for fornyet (personfarlig) kriminalitet og/eller
suicidalrisiko, såfremt behandlingen afbrydes.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT