Sag 28/2021 af Højesterets, 11-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date11 October 2022
Subject Matter1.4 Privatliv og Familieliv, 2.4 Formueforbrydelser m.v., 21.2 Voldsforbrydelser, 3.6 Tidsubestemte foranstaltninger m.v., 5.1 Ved straffeloven, 53.1 Indrejseforbuddets længde, Menneskerettigheder, Strafferet, Udlændinge
Judgement Number28/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt tirsdag den 11. oktober 2022
Sag 28/2021
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 19. maj 2020 (C9-30/2020) og
af Østre Landsrets 24. afdeling den 29. september 2020 (S-1327-20).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Thomas Rørdam, Jens Kruse Mikkelsen og Jørgen
Steen Sørensen.
Påstande
T har påstået ophævelse af bestemmelsen om udvisning i Østre Landsrets dom af 10. oktober
2019.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
Supplerende sagsfremstilling
Retten i Glostrups dom af 12. marts 2019 i straffesagen
Af Retten i Glostrups dom af 12. marts 2019 fremgår bl.a.:
- 2 -
Personlige forhold
Tiltalte har været mentalundersøgt.
Det fremgår af retspsykiatrisk erklæring af 6. november 2018 blandt andet:
Konklusion
Observanden er herefter sindssyg, ligesom han må antages at have været sindssyg på
gerningstidspunktet for det påsigtede forhold. Han var ikke under påvirkning af al-
kohol eller andre rusmidler, og om dette skulle være, er der ikke mistanke om, at en
abnorm rus har foreligget. Han er normalt begavet og lider ikke af epilepsi.
Observanden er en 23-årig ugift mand uden børn. Han voksede op i gode kår i X-by,
i en tyrkisk familie, som lægger vægt på uddannelse. Observanden fik en god 9. klas-
se afgangsprøve fra en privatskole og tog senere studentereksamen. Derefter på-
begyndte han en uddannelse til ingeniør ved DTU i Lyngby. Ved anholdelsen boede
han sammen med sin ældre bror og dennes hustru i en lejlighed på Nørrebro.
Observanden havde syv måneder før den påsigtede kriminalitet ophørt et seks år va-
rende alkohol- og hashmisbrug. Han havde i året op til ophøret hørt stemmer og følt
sig besat af en dæmon. Disse symptomer svandt, da han holdt op med at misbruge.
Omkring to måneder før den påsigtede hændelse fik observanden igen hørelseshallu-
cinationer og hørte konstante stemmer. Han havde en oplevelse af, at han blev over-
våget, og han følte, at hans tanker, vilje og handlinger blev styret udefra og ikke var
hans egne. Observanden har siden det påsigtede været indlagt på psykiatrisk afdeling
og fået antipsykotisk virkende medicin med betydelig reduktion af de psykotiske
symptomer til følge.
Observanden findes herefter omfattet af straffelovens § 16, stk. l. Man skal, såfremt
han findes skyldig, som mest formålstjenlig foranstaltning til imødegåelse af en be-
tydelig, men af hans psykiske helbredstilstand i høj grad afhængig, risiko for fremti-
dig ligeartet kriminalitet, jf. straffelovens § 68, 2. pkt., anbefale dom til anbringelse i
psykiatrisk afdeling.”
Retslægerådet har i erklæring af 13. december 2018 blandt andet udtalt følgende:
”Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet, på grundlag af foreliggende akter
med retspsykiatrisk erklæring af 06.11.2018 ved overlæge D, Retspsykiatrisk Klinik,
Justitsministeriet, udtale, at T er sindssyg og ligeledes var sindssyg ved tiden for det
påsigtede. Han var da ikke påvirket af rusmidler. Han er normalt begavet.
T påbegyndte efter bestået studentereksamen uddannelse til ingeniør. Han har udover
SU haft forskellig erhvervsindkomst. 20 år gammel flyttede han hjemmefra og deler
lejlighed med sin bror og svigerinde. T påbegyndte som 16-årig et overforbrug af al-
kohol samt et misbrug af hash og episodisk desuden af kokain. I slutningen af 2017
ophørte han med at indtage rusmidler. Baggrunden for ophøret var cirka et år varen-

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT