Sag 21/2022 af Højesterets, 07-07-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date07 July 2022
Subject Matter35.3 Varetægtsfængsling, se også Udlændinge 62.1, 62.9 Andre spørgsmål, Retspleje, Udlændinge
Judgement Number21/2022
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt torsdag den 7. juli 2022
Sag 21/2022
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Tobias Stadarfeld Jensen, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning den 3. januar 2022 (99-4620/2021)
og af Vestre Landsrets 10. afdeling den 10. januar 2022 (S-0010-22).
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Jens Kruse Mikkelsen og Anne
Louise Bormann.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse.
T har nedlagt påstand om, at han burde være løsladt den 3. januar 2022.
Sagsfremstilling
Ved Vestre Landsrets dom af 16. marts 2018 blev T idømt fængsel i 3 år for overtrædelse af
straffelovens §§ 114 c, stk. 3, og 114 d, stk. 3, og udvist med indrejseforbud for bestandig. I
den forbindelse bortfaldt hans opholdstilladelse i Danmark, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1.
T har siden opholdt sig i Danmark på tålt ophold og er pålagt opholdspligt på Kærshovedgård.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT