Sag 197/2012 af Højesterets, 11-12-2013

CourtSupreme Court (Denmark)
Date11 December 2013
Subject Matter5. Varemærkeret, 5.3 Varemærkekrænkelser, 53.9 Andre spørgsmål, Immaterialret
Judgement Number197/2012
HØJESTERETS DOM
afsagt onsdag den 11. december 2013
Sag 197/2012
(1. afdeling)
Homeenter AB
(advokat Jane Frederikke Land)
mod
Noma af 2003 ApS
(advokat Johan Løje)
I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 15. juni 2012.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jon Stokholm, Jens Peter Christen-
sen, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen.
Påstande
Appellanten, Homeenter AB, har påstået frifindelse.
Indstævnte, Noma af 2003 ApS, har påstået stadfæstelse med den ændring, at Homeenter skal
betale 250.000 kr. med procesrente fra den 11. maj 2011.
Anbringender
Homeenter har navnlig anført, at selskabet under alle omstændigheder skal frifindes for på-
stand 2 b og 2 c, da det markedsføringsmateriale, der er omfattet af disse påstande, ikke var
bestilt eller godkendt af Homeenter. Der er ikke hjemmel til at lade selskabet hæfte på objek-
tivt grundlag.
Homeenter har endvidere anført, at der ikke ved kampagnen blev gjort brug af Noma som
varemærke. Hertil kommer, at varemærkelovens § 4, stk. 1, ikke er anvendelig, da der ikke er

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT