Sag 172/2014 af Højesterets, 04-03-2015

CourtSupreme Court (Denmark)
Judgement Number172/2014
Subject Matter22.8 Sagsomkostninger, Retspleje
Date04 March 2015
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 4. marts 2015
Sag 172/2014
L
(advokat Henrik B. Jensen)
mod
U
(advokat Simon Langvardt Müller)
I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København den 5. februar 2014 og
kendelse af Østre Landsrets 13. afdeling den 25. marts 2014.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs.
Påstande
Kærende, L, har nedlagt påstand om, at Østre Landsrets kendelse af 25. marts 2014 ændres,
således at hun ikke skal betale sagsomkostninger til U, og at U skal betale sagsomkostninger
til hende efter Højesterets skøn.
Indkærede, U, har nedlagt påstand om, at U tilkendes yderligere omkostninger for Boligretten
i København, Østre Landsret og Højesteret, subsidiært at Østre Landsrets kendelse stadfæstes.
Sagsfremstilling
Den 1. februar 2008 påbegyndtes et lejeforhold mellem L og U vedrørende lejemålet …, 2300
København S. Den årlige leje, som udgjorde 83.700 kr. reguleret af et vilkår om trappeleje,
der var indsat i lejekontrakten, var fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (det lejedes
værdi).

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT