Sag 152/2009 af Højesterets, 04-04-2013

CourtSupreme Court (Denmark)
Judgement Number152/2009
Subject Matter1. Aktieselskaber og anpartsselskaber, 1.2 Kapital og regnskabsforhold, 3. Beskatning af selskaber, foreninger og fonde m.v., 3.1 Selskabsbeskatning, 31.1 Aktie- og anpartsselskaber, 311.3 Sambeskatning, 5. International skatteret, International ret, Selskabsret, Skatter
Date04 April 2013
HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 4. april 2013
Sag 152/2009
(1. afdeling)
G4S Holdings (DK) A/S (tidligere Group 4 Holding A/S)
(advokat Hans Severin Hansen)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 2. juni 2009.
I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Thomas
Rørdam, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Jens Kruse Mikkelsen.
Sagen er behandlet sammen med Højesterets sag 164/2009.
Påstande
Parterne har gentaget deres påstande.
Supplerende sagsfremstilling
Group 4 Falck GmbH (tidligere Falck Deutschland AG) indgik som anført i landsrettens dom
beherskelses- og resultatoverførselsaftaler med hvert af sine tyske datterselskaber efter de
tyske regler om Organschaft. G4S Holdings (DK) A/S har oplyst, at aftalerne er identiske. Af
aftalen med Falck Sicherheitsdienste GmbH dateret 19. december 2001 fremgår bl.a. (i dansk
oversættelse):

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT