Sag 125/2012 af Højesterets, 03-10-2012

CourtSupreme Court (Denmark)
Date03 October 2012
Subject Matter6. Krav på andet end penge, 6.2 Umiddelbare fogedforretninger, 62.1 Indsættelsesforretninger, Fogedsager og foreløbige retsskridt
Judgement Number125/2012
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 3. oktober 2012
Sag 125/2012
Nordania Finans A/S
(advokat Michael Gregersen)
mod
Naja Maria Nielsen
I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Roskilde den 2. november 2011 og af Østre
Landsrets 14. afdeling den 22. december 2011.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jytte Scharling, Jon Stokholm og Vibeke Rønne.
Påstande
Kærende, Nordania Finans A/S, har nedlagt påstand om, at Naja Maria Nielsen udsættes af og
Nordania Finans A/S indsættes formelt i besiddelsen af bil af mærket Mitsubishi Colt 1,1,
Cash, stelnr. XMCXNZ32A7F017556, reg. nr. YC 50 134.
Indkærede, Naja Maria Nielsen, har ikke udtalt sig under sagen.
Anbringender
Nordania Finans A/S har principalt navnlig anført, at Naja Maria Nielsen har opgivet ejen-
domsretten til bilen, idet hun har afmeldt bilen i Centralregistret for Motorkøretøjer, har hen-
stillet den hos sin tidligere mand og er udrejst til Grønland. Endvidere svarer hun ikke på de
breve, som er sendt til hende. Naja Maria Nielsen har endvidere stiltiende samtykket i tilba-
getagelse af bilen, og der stilles ikke krav om, at samtykket skal være udtrykkeligt. Da Norda-
nia Finans har erklæret sig indforstået med, at bilen bliver taget tilbage til fuld og endelig af-
gørelse, er kreditaftalelovens § 48, stk. 2, ikke til hinder for, at sagen bliver fremmet. Kredit-
aftalelovens § 48, stk. 2, er efter sin ordlyd alene til hinder for, at der bliver indgået en aftale

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT