Sag 12/2015 af Højesterets, 01-07-2015

Judgement Number12/2015
Date01 July 2015
Subject Matter12.2 Møderet, 26.2 Kære, Retspleje
CourtSupreme Court (Denmark)
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 1. juli 2015
Sag 12/2015
A
(advokat Henrik Oehlenschlæger)
mod
Frederiksberg Hospital
(advokat Henrik Christrup)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den 13. juni 2014 og kendelse af
Østre Landsrets 6. afdeling den 11. juli 2014.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen og Lars
Hjortnæs.
Påstande
Kærende, A, har nedlagt påstand om, at Frederiksberg Hospital tilpligtes til A at betale sagens
omkostninger for byretten med 300.000 kr. med tillæg af moms, subsidiært et mindre beløb.
Indkærede, Frederiksberg Hospital, har påstået afvisning, subsidiært stadfæstelse af Østre
Landsrets kendelse af 11. juli 2014, mere subsidiært fastsættelse af et mindre omkostnings-
beløb.
Sagsfremstilling
Ved Retten på Frederiksbergs dom af 13. juni 2014 blev A frifundet for en af Frederiksberg
Hospital nedlagt betalingspåstand på 2.127.781 kr.
Retten bestemte samtidig, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til modparten,
jf. retsplejelovens § 312, stk. 2.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT