Sag 11/2022 af Højesterets, 23-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date23 June 2022
Subject Matter21.2 Voldsforbrydelser, 25.1 Forbrydelser mod personer i offentlig tjeneste, 31.4 Sammenstød af forbrydelser, 31.9 Andre spørgsmål, Strafferet
Judgement Number11/2022
HØJESTERETS DOM
afsagt torsdag den 23. juni 2022
Sag 11/2022
(2. afdeling)
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Peter Secher, beskikket)
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 4. august 2020 (R4-84/2020) og
af Østre Landsrets 22. afdeling den 24. juni 2021 (S-2244-20).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Oliver Talevski,
Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.
Påstande
Dommen er anket af tiltalte, T, med påstand om formildelse, herunder navnlig således at straf-
fen ikke fastsættes som en fællesstraf med den betingede del af dommen af 5. oktober 2020.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af landsrettens dom.
Anbringender
T har anført navnlig, at straffelovens § 61, stk. 1, regulerer betingede domme, men at be-
stemmelsen ikke udtrykkeligt tager stilling til forhold begået forud for en kombinationsdom.
Hertil kommer, at rettergangsskridt er taget før fastsættelse af prøvetiden for den betingede
dom og ikke i prøvetiden.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT