Sag 102/2021 af Højesterets, 12-10-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date12 October 2022
Subject Matter1. EMRK, 1.2 Motiver, 1.9 Andre spørgsmål, 6. Erstatningsansvar, 8.1 Motorkøretøjer, 9. Andre spørgsmål, Almindelige emner, EU-ret, Færdselsret, Menneskerettigheder
Judgement Number102/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt onsdag den 12. oktober 2022
Sag 102/2021
(1. afdeling)
Anklagemyndigheden
mod
A A/S
(advokat Andreas Christensen)
I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 13. juli 2021 (SS 4-
8442/2021) og af Østre Landsrets 21. afdeling den 14. september 2021 (S-2111-21).
I påkendelsen har deltaget fem dommere: Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Oliver
Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.
Påstande
A A/S har påstået ophævelse af beslaglæggelsen, subsidiært udlevering af bilen mod sikker-
hedsstillelse.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
Supplerende sagsfremstilling
Der er for Højesteret fremlagt ”Samarbejdsaftale om demo- og værkstedsbiler” af 8. maj 2018
mellem A A/S og B A/S. Det fremgår af indledningen til aftalen, at den angår A’ leasingfi-
nansiering af demonstrations- og værkstedsbiler til B, og af aftalens pkt. 5 fremgår, at B er
berettiget og forpligtet til at anvende bilerne som demonstrationsbiler og/eller værkstedsbiler.
Det fremgår også af bestemmelsen, at der ved demonstrationsbiler forstås biler, som B lader
medarbejdere og kunder afprøve med henblik på demonstration af bilen, og at der ved værk-
- 2 -
stedsbiler forstås biler, som B udlejer til sine værkstedskunder. I bestemmelsen anføres, at
aftalen tillægger Bs medarbejdere og kunder ”ret til normal benyttelse af bilerne inden for
Danmarks grænser, i overensstemmelse med instruktionsbøger og andet materiale fra impor-
tøren/producenten.”
Der er endvidere fremlagt en leasingbekræftelse af 12. februar 2021 mellem samme parter om
den omhandlede personbil samt en ansættelseskontrakt af 31. januar 2020 mellem C og ...
A/S. Af kontrakten fremgår bl.a., at der stilles en bil til rådighed for C inden for firmaets bil-
politik.
A har under forberedelsen af sagen anmodet Højesteret om i medfør af artikel 267 i traktaten
om Den Europæiske Unions Funktionsmåde at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-
Domstolen om, hvorvidt færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., i en situation som den forelig-
gende er i strid med artikel 17 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettighe-
der.
Ved kendelse af 28. juni 2022 (UfR 2022.3840) har Højesteret bestemt, at anmodningen ikke
tages til følge. I kendelsen anføres bl.a.:
Spørgsmålet for Højesteret er, om der skal ske præjudiciel forelæggelse for EU-Dom-
stolen om forholdet mellem færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., og artikel 17 i Den
Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder.
Det fremgår af charterets artikel 51, stk. 1, at dets bestemmelser kun er rettet til med-
lemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Ifølge EU-Domstolens dom af 14. januar
2021 i sag C-393/19, OM, bekræfter artikel 51, stk. 1, Domstolens faste praksis om, at
de grundlæggende rettigheder, der er sikret ved unionens retsorden, kan anvendes i alle
situationer, der reguleres af EU-retten, men ikke uden for sådanne situationer (præmis
31). Når en retlig situation ikke henhører under EU-rettens anvendelsesområde, har EU-
Domstolen ikke kompetence til at træffe afgørelse herom, og charterets bestemmelser
kan ikke i sig selv danne grundlag for en sådan kompetence (præmis 32).
Det kan udledes af dommen, at en situation, hvor en tredjemands formuegode er konfi-
skeret med den begrundelse, at det er anvendt i forbindelse med en lovovertrædelse,
henhører under EU-rettens anvendelsesområde, hvis konfiskationen er omfattet af ram-
meafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber
og formuegoder fra strafbart forhold (præmis 33 og 38-40). Det kan også udledes, at
EU-Domstolen i sådanne tilfælde har kompetence til at besvare præjudicielle spørgsmål
om f.eks. artikel 17 i charteret om grundlæggende rettigheder. Det skyldes, at der reelt
- 3 -
er tale om en fortolkning af rammeafgørelsen sammenholdt med charteret (præmis 41
og 42).
I den foreliggende sag er beslaglæggelse sket med henblik på konfiskation efter færd-
selslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., og konfiskation i sagen er omfattet af rammeafgørelse
2005/212/RIA. Udgangspunktet efter EU-retten er derfor, at EU-Domstolen har kompe-
tence til at besvare præjudicielle spørgsmål om forholdet mellem § 133 a, stk. 2, 2. pkt.,
og artikel 17 i charteret om grundlæggende rettigheder, idet der reelt er tale om en for-
tolkning af rammeafgørelsen sammenholdt med charteret.
Spørgsmålet er herefter, om det danske EU-forbehold på området for retlige og indre
anliggender (retsforbeholdet) fører til et andet resultat.
Rammeafgørelse 2005/212/RIA er udstedt i medfør af afsnit VI om politisamarbejde og
retligt samarbejde i kriminalsager i traktaten om Den Europæiske Union, som den var
gældende før Lissabontraktaten. Efter denne traktats artikel 35, stk. 2, jf. stk. 1, havde
EU-Domstolen med hensyn til sådanne rammeafgørelser kun kompetence til at besvare
præjudicielle spørgsmål fra medlemsstater, som havde afgivet erklæring herom. Dan-
mark havde ikke afgivet en sådan erklæring, og danske domstole kunne derfor ikke fo-
relægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål om rammeafgørelsen.
Efter artikel 10, stk. 3, i protokol nr. 36 til Lissabontraktaten om overgangsbestemmel-
ser ophørte den nævnte generelle begrænsning i EU-Domstolens kompetence senest 5 år
efter traktatens ikrafttræden, dvs. den 1. december 2014. Efter artikel 2 i protokol nr. 22
til traktaten gælder imidlertid om Danmarks stilling, at ingen afgørelser truffet af EU-
Domstolen om fortolkning af foranstaltninger, der er ændret eller kan ændres i henhold
til tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, er bin-
dende for eller finder anvendelse i Danmark. Rammeafgørelse 2005/212/RIA er i hen-
hold til det nævnte afsnit V ændret ved direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om inde-
frysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske
Union.
Artikel 2 i protokol nr. 22 har til formål at opretholde det danske retsforbehold under
Lissabontraktaten, og det må anses for forudsat, at danske domstole på områder omfat-
tet af forbeholdet ikke kan forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i vide-
re omfang end under den tidligere traktat. Under denne traktat kunne danske domstole
som anført ikke forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål om rammeafgørelse
2005/212/RIA.
Højesteret finder herefter, at der ikke skal ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domsto-
len.
Det er oplyst, at straffesagen mod T ikke er afgjort, idet sagen afventer behandlingen af den
foreliggende sag om beslaglæggelse.
Supplerende retsgrundlag

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT