Sag 102/2021 af Højesterets, 28-06-2022

CourtSupreme Court (Denmark)
Date28 June 2022
Subject Matter1.4 Domstolen, herunder præjudicielle spørgsmål, 8.1 Motorkøretøjer, EU-ret, Færdselsret
Judgement Number102/2021
HØJESTERETS KENDELSE
afsagt tirsdag den 28. juni 2022
Sag 102/2021
Anklagemyndigheden
mod
Nordania Finans A/S
(advokat Andreas Christensen)
og
A
Nordania Finans A/S har under forberedelsen af denne sag anmodet om, at der forelægges
præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.
I påkendelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Michael Rekling, Lars Hjortnæs,
Jan Schans Christensen og Jørgen Steen Sørensen.
Påstande
Nordania Finans A/S har anmodet Højesteret om i medfør af artikel 267 i traktaten om Den
Europæiske Unions Funktionsmåde at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen
om, hvorvidt færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., i en situation som den foreliggende er i
strid med artikel 17 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder.
Anklagemyndigheden har udtalt sig imod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.
Sagsfremstilling
Det fremgår af sagen, at B den 5. april 2021 blev sigtet for overtrædelse af færdselslovens §
42, stk. 1, ved samme dag at have ført personbil med reg.nr. CX… med en hastighed af
mindst 103 km i timen i tættere bebygget område, hvor hastigheden ikke må overstige 50 km i

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT