Pressenævnets kendelse i sag 207-6-461

Act Number9304
Record Number2614
StatusGældende
Official Gazette Publication2007-6-461
Resume
Resumé
Klager – en forening – klagede over artikel bragt i B.T

Pressenævnet fandt, at [K] var en gruppe af personer, der på et objektivt konstaterbart grundlag var afgrænset over for omverdenen, hvorfor [K] havde partsstatus. Nævnet fandt videre, at [K] var omtalt i artiklerne på en sådan måde, at foreningen havde retlig interesse i at klage til Pressenævnet

Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. Vejledende regler for god presseskik punkt A.2. Pressenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at der var sket en sådan tilsidesættelse af denne pligt, så god presseskik var tilsidesat

Det fremgår videre af de Vejledende regler punkt C.4., at i en retsreportage bør det undgås at nævne personers trosbekendelse eller organisationsforhold, medmindre dette direkte har med sagen at gøre. Pressenævnet lagde til grund, at medlemskortet var fremlagt under et retsmøde i Tønder-sagen. Nævnet fandt herefter, at oplysningen om faderens medlemskort til [K] direkte havde med sagen at gøre, og B.T. havde ikke tilsidesat god presseskik ved at omtale forholdet

Pressenævnet fandt videre, at navnlig oplysningen om, at faderen i en pædofilisag var i besiddelse af et medlemskort til [K] kunne være skadeligt, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K]. Nævnet fandt imidlertid, at B.T. havde bragt [K]s kommentar ved talsmand [A]s udtalelse: ”Hvis han er det [medlem], vil han i hvert fald blive slettet af medlemslisten hurtigst muligt. Den slags har intet med [K] at gøre”. Nævnet udtalte ikke kritik af det bragte.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet var B.T. berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man ville bringe i avisen. Pressenævnet fandt, at B.T. havde handlet inden for redaktørens redigeringsret ved at medtage udtalelser fra Dialogcentrets medarbejder Tom Frederiksen. Nævnet fandt, at Tom Frederiksens udtalelser var hans vurderinger af henholdsvis [K] og satanister generelt, og Nævnet udtalte ikke kritik heraf.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 207-6-461

[K] har ved talsmand [A] klaget til Pressenævnet over to artikler i B.T. den 12. december 2006, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

B.T. bragte den 12. december 2006 under overskriften ”Tønder-far var satanist” og underoverskriften ”De to små piger måtte finde sig i at blive kaldt ”Fandens børn”, når de skulle stå til rådighed seksuelt” en artikel, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Anklageren i sagen, Helle Just Christensen, fremlagde i retten den 48-årige fars røde medlemskort til ”[K]”, og det skete for at understrege troværdigheden i den nu 12-årige sexmisbrugte piges forklaringer i en videoafhøring.”

Samme dag bragte B.T. under overskriften ”Danske satanister dyrker egoismen” og underoverskriften ”I [K], som Tønder-faderen er medlem af, tiltrækkes man af det mørke og okkulte” følgende artikel:

”Den satanistiske forening, som Tønder-faderen er så stolt over at være medlem af, dyrker den dyriske egoisme og mindes de døde gennem rituelle halloween-seancer.

[A] fra foreningen [K] kunne i går ikke på stående fod oplyse, om faderen er medlem.

”Hvis han er det, vil han i hvert fald blive slettet af medlemslisten hurtigst muligt. Den slags har intet med [K] at gøre”...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT