Overtagelse af fast ejendom belagt med byggelinier

Record Number32470
Act Number17200
StatusGældende
Official Gazette PublicationTrafikministeriet, j.nr. 601-01-00-01
Resume

Overtagelse af fast ejendom begrundet med tilsvarende menneskelige hensyn som de, der er omtalt i betænkningen »Stop for Tårnbymotorvejen«.

Den fulde tekst
Overtagelse af fast ejendom belagt med byggelinier

Tak for Deres brev af 24.februar 1984 om mulighederne for statens overtagelse nu af Deres ejendom matr.nr. 4 ht, Tårnby, som er belagt med byggelinier til sikring af anlæg af Vallensbæk-Tårnbymotorvejen på strækningen gennem Tårnby.

En situation som Deres er måske ikke ligefrem blandt dem, vi har tænkt på skulle kunne begrunde en forlods overtagelse, jfr. betænkningen fra udvalget om offentlige arbejder over lovforslaget om »Stop for Tårnbymotorvejen« sidste år, som jeg forstår, De er bekendt med.

Jeg mener dog efter nøje overvejelse, at tilsvarende menneskelige hensyn som de, der er omtalt i betænkningen, taler for at imødekomme Dem i Deres ønske om overtagelse.

Vejdirektoratet er samtidig hermed blevet anmodet om at tage kontakt med Dem for at aftale de nærmere overtagelsesbetingelser. Selve prisen forudsættes fastsat af vejlovens taksationsmyndigheder, jfr. bilag 2 til betænkningen.

Officielle noter

Betænkning over forslag til lov om ændring af lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Stop for Tårnbymotorvejen afgivet af Folketingets udvalg om offentlige arbejder den 11. maj 1983.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT