Overskudsvarme fra produktionsvirksomhed

Act Number5006
Record Number32419
StatusGældende
Official Gazette PublicationEnergimin. J.nr. 6122-140
Resume

Klageren ønsker at blive fritaget fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, idet det anføres, at varme fra udstillingslamper er overskudsvarme fra produktionsvirksomhed, hvorfor klageren er omfattet af undtagelse fra tilslutningspligten efter energiministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1982 § 11, stk.

1, nr. 3. Energiministeriet udtaler, at varme fra udstillingslamper ikke kan betragtes som overskudsvarme fra produktionsvirksomhed.

Hvorfor klageren er underlagt tilslutningspligten.

Den fulde tekst
Overskudsvarme fra produktionsvirksomhed

I skrivelse af 21. februar 1989 har De på vegne af Deres medlem, elinstallatør Poul Christensen klaget over Energistyrelsens afgørelse af 6. december 1988. Efter denne afgørelse fandt styrelsen, at Poul Christensen ikke kunne påberåbe sig bestemmelsen i § 11 nr. 3 og dermed fritages for tilslutning.

Ved afgørelsen af sagen lagde styrelsen vægt på, at varmen fra udstillingslamper ikke kunne betragtes som overskudsvarme fra produktionsvirksomhed.

Efter en gennemgang af sagen skal Energiministeriet meddele, at ministeriet kan tilslutte sig Energistyrelsens afgørelse, idet der henvises til det anførte i styrelsens skrivelse af 12. juni 1989.

P.M.V.

E.B.

Maria Grønlykke

Officielle noter

Ingen

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT