Ophør, selvstændig, produktionsmaskine, ortopæiske sko, Sahva, driftsmiddel

Record Number30463
Act Number9870
StatusGældende
Official Gazette PublicationBeskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 2004-1-0454
Resume
Resumé
Medlemmet drev selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med produktion af sko til ortopædisk industri
Det var enkeltmandsfirma uden ansatte og blev drevet fra et udhus på bopælen Sahva var eneste kunde og leverandør af materialer. Samarbejdet med Sahva ophørte med udgangen af 2003
Medlemmet afmeldte sig momsregistrering og meldte sig ledig i januar 2004 Hun ejede en produktionsmaskine, som hun overdrog til sin far som tilbagebetaling og indfrielse af lån fra virksomheden
Medlemmets far ville sælge maskinen, men lod den blive stående i udhuset indtil en køber hentede den, fordi den var stor og uhåndterlig og kunne blive beskadiget ved en flytning
Medlemmet afmonterede maskinens særlige 380 volt stik og bortskaffede trykluftanlægget til maskinen.
Ankenævnet fandt, at ophørsbetingelserne ikke var opfyldt, idet medlemmet måtte anses for fortsat at have faktisk rådighed over maskinen, indtil den blev fjernet fra hendes ejendom.
Det forhold, at maskinen blev overdraget til medlemmets far, kunne ikke dokumentere, at medlemmet var endeligt afskåret fra at anvende maskinen til drift af selvstændig virksomhed.
De omstændigheder, at maskinens stik til 380 volt var afmonteret, at trykluftanlægget var fjernet, og at medlemmet var afmeldt fra momsregistrering, kunne ikke føre til en ændret vurdering, fordi el-stikket kunne påmonteres igen, der var mulighed for at anskaffe trykluftanlæg, og gentilmelding til momsregisteret kunne ske med meget kort varsel.
Det forhold, at samarbejdsaftalen med Sahva ophørte med udgangen af 2003 kunne heller ikke bevirke, at virksomheden kunne anses for ophørt, fordi det må anses for en påregnelig erhvervsrisiko, at en virksomhed mister eller ændrer sit kundegrundlag.
Ankenævnet tiltrådte således Arbejdsdirektoratets afgørelse.
Den fulde tekst

Ophør selvstændig, produktionsmaskine, ortopæiske sko, Sahva, driftsmiddel

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 11. november 2004.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De opfyldte ikke betingelserne for at blive anset for ophørt med at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse ved tilmelding som ledig den 16. januar 2004.

Derfor har De ikke ret til dagpenge fra dette tidspunkt.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet lægger til grund, at De har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og at virksomhedens væsentligste driftsmiddel var en produktionsmaskine, som stod i et udhus til Deres bolig.

Da De har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan De først anses for ledig og dermed berettiget til dagpenge, når betingelserne for ophør med selvstændig virksomhed er opfyldt.

Hovedreglen ved ophør med selvstændig virksomhed er, at virksomheden skal være endeligt overdraget eller lukket.

Det betyder, at medlemmet ikke må have hverken hel eller delvis retlig eller faktisk rådighed over virksomhedens driftsmidler.

Da virksomhedens produktionsmaskine fortsat befandt sig i det lokale, hvor De brugte den til virksomhedens drift, må De anses for fortsat at have haft faktisk rådighed over maskinen.

Det vil sige, at betingelserne for endeligt ophør med selvstændig virksomhed først kan anses for opfyldt på det tidspunkt, hvor maskinen er fjernet fra Deres ejendom.

Det forhold, at produktionsmaskinen blev overdraget til Deres far som betaling og indfrielse af lån, kan ikke tillægges den virkning, at betingelserne for ophør med selvstændig virksomhed anses for opfyldt, fordi det ikke derved er dokumenteret, at De var endeligt afskåret fra at anvende maskinen til drift af selvstændig virksomhed.

De omstændigheder, at maskinens el-stik er afmonteret, at trykluftanlægget er fjernet, og at De er afmeldt fra momsregistrering, kan ikke føre til en ændret vurdering af sagens udfald, fordi el-stikket kunne påmonteres igen, der var mulighed for at anskaffe trykluftanlæg, og gentilmelding til momsregisteret kunne ske med meget kort varsel.

Det forhold, at samarbejdsaftalen med Deres eneste kunde ophørte med udgangen af 2003, kan heller ikke bevirke, at virksomheden anses for ophørt, fordi det må anses for en påregnelig erhvervsrisiko, at virksomheden mister eller ændrer sit kundegrundlag.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003 § 57, stk.1 og 3, og Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 850 af 16. oktober 2002 om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse § 2 og § 3, stk. 1.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af 28. juli 2004.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsløshedskassen
Arbejdsdirektoratet

1. Sagsforløb

Arbejdsdirektoratet fremstillede sagen på denne måde:

”Af ledighedserklæring modtaget i Deres a-kasse den 18. februar 2004 fremgår det,

– at De siden 1. august 2000 har drevet selvstændig virksomhed,

– at virksomheden var et enkeltmandsfirma,

– at virksomheden lukkede den 15. januar 2004,

– at Deres sidste arbejdsdag i virksomheden var den 15. januar 2004,

– at De er tilmeldt arbejdsformidlingen den 16. januar 2004,

– at Deres ugentlige arbejdstid har været 37 timer,

– at De har været sygemeldt i perioden 15. september 2002 til 15. november 2002,

– at virksomhedens lokaler lå i egen ejendom, og

– at virksomhedens driftsmidler ikke er afviklet, men lukket ned.

Som dokumentation for ophøret har a-kassen modtaget nedenfor nævnte dokumentation:

– Kopi af afmeldelsesblanket til Told og Skat hvoraf fremgår, at virksomheden er ophørt 15. januar 2004.

– Ophørsdokument, hvoraf fremgår, at virksomheden har været drevet fra privat bolig, herunder at det anvendte lokale før opstart blev anvendt som udhus, og at lokalet i fremtiden skal anvendes som vaskehus.

– Overdragelseserklæring, hvori De oplyser, at virksomhedens produktionsmaskine fredag den 16. januar 2004 er overdraget til Deres far og derfor ikke længere er at betragte som en del af inventaret. De oplyser også, at De lånte pengene til køb af produktionsmaskinen af Deres far, og at produktionsmaskinen derfor er overdraget som betaling og indfrielse af restgælden. Endelig oplyser De, at Deres far selv står for afhændelse og videresalg af maskinen.

– Brev til a-kassen af 25. marts 2004 hvori Deres far bekræfter, at produktionsmaskinen blev overdraget til ham den 16. januar 2004 som betaling for restgæld. Han oplyser, at maskinen er af en sådan størrelse, vægt og udformning, at den ikke er til at flytte uden risiko for beskadigelse. Aftalen blev derfor gjort betinget af, at maskinen kunne blive stående, indtil en køber blev fundet. Deres far oplyser også, at De ingen ret eller aftale har om at måtte anvende produktionsmaskinen.

Produktionsmaskinen er endvidere blevet afmonteret det specielle el-stik, og trykluftanlægget er blevet fjernet.

Ifølge internt notat fra a-kassen af 4. marts 2004 fremgår det, at a-kassen under telefonsamtale med produktionslederen hos Deres kunde har fået oplyst, at samarbejdet mellem kunden og Dem er ophørt ved udgangen af 2003.

A-kassen har den 15. marts 2004 truffet afgørelse om, at De ikke er berettiget til dagpenge, da De ikke har dokumenteret et endeligt ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

De har i brev af 2. juni 2004 anmodet a-kassen om, at Deres sag blev genoptaget. De oplyser blandt andet, at produktionsmaskinen ikke er solgt videre trods jævnlig henvendelse til mulig køber, men at De håber at have godtgjort, at De ikke længere er i stand til at benytte maskinen erhvervsmæssigt.

A-kassen har den 8. juni 2004 truffet afgørelse om, at den ikke finder, at De er ophørt med drift af selvstændig virksomhed. A-kassen har begrundet afgørelsen med, at De fortsat er i besiddelse af Deres produktionsmaskine, som har været det væsentligste driftsmiddel i virksomheden.

Den 24. juni 2004 har De klaget over a-kassens afgørelse. De har blandt andet skrevet i klagen, at De ikke kan forstå afgørelsens begrundelse, da De mener at have afviklet Deres virksomhed. De oplyser, at Deres virksomhed udelukkende eksisterede i kraft af de arbejdsopgaver, De modtog fra Deres eneste kunde.

Den 29. juni 2004 har a-kassen sendt Deres klage og sagens akter til direktoratet. A-kassen har bemærket, at den i anledning af Deres klage på ny har...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT