Løbende ydelse, afløsningssum

Record Number14504
Act Number19707
StatusGældende
Official Gazette PublicationTold- og Skattestyrelsen, j.nr. 99-93-4325-00060
Resume
Ligningsrådet blev anmodet om bindende forhåndsbesked om følgende spørgsmål

Hvorledes vil fondens afløsning af løbende pensionsydelser med et engangsbeløb, der indbetaltes til PFA-Pension skattemæssigt blive behandlet?

Fonden er en erhvervsdrivende fond, der ultimo 1992 havde en egenkapital på ca. 1,5 mia. kr. De årlige nettoindtægter før skat og uddelinger udgjorde ca. 32 mio. kr.

Den fulde tekst

Løbende ydelse afløsningssum

- Fond

- løbende ydelse

- afløsningssum

Referencer: LV 1994 A.C.1.1 S.C.5.1 S.C.5.2.3.2, FBL § 4 og PBL §§ 18 56

Fondens formål er at sikre og udbygge den drevne virksomhed samt at foretage uddelinger til de i fundatsen nævnte formål.

Uddelingen kan foregå til descendenter efter legatstifterens og dennes ægtefælles forældre i en nærmere bestemt prioritetsorden. Uddelingen kan endvidere foregå til videnskabsmænd og andre, til videnskabelige formål, til forskningsopgaver til bekæmpelse af sygdomme, til uddannelse, til gamle og-eller syge samt trængende m.v.

Uddelingen kan endvidere foregå ved, at der ydes støtte til og i øvrigt foretages uddelinger til fordel for nuværende og tidligere medarbejdere herunder til uddannelse, til ferier og til ferieformål. Fonden kan endvidere støtte andre af bestyrelsen bestemte formål. Støtte til sådanne andre formål må dog i et kalenderår kun udgøre op til 25 pct. af årets samlede uddelinger. Fonden har igennem en årrække uddelt væsentlige beløb til almennyttige og almenvelgørende formål ca. 18 mio. kr. samt løbende udbetalt pensionsydelser til medarbejdere, der tidligere har været ansat i fondens datterselskab, samt efter medarbejderens død løbende udbetalt pensionsydelser til de efterladte ægtefæller. Det drejer sig efter det oplyste om pensionsydelser til 10 tidligere direktører eller enker efter tidligere direktører.

Pensionsydelserne er løbende fratrukket fondens skattepligtige indkomst efter reglerne om uddeling til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, jf. fondsbeskatningslovens § 4 stk. 2. Fondens fradragsret er her betinget af, at modtagerne af uddelingerne er skattepligtig heraf. Fonden har hos PFA-Pension indhentet tilbud på, hvad det vil koste at afdække pensionsforpligtelserne. Afløsningen kan finde sted mod indbetaling af et engangsindskud på ca. 13 mio. kr. pr. 31/12 1993.

Ligningsrådet udtalte:

Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst kan...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT