Klage over tvangsmedicinering, tvangsernæring, tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin

Act Number10426
Record Number10551
StatusGældende
Official Gazette PublicationIndenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, j.nr. 0232001
Resume
Resumé
En 24-årig kvinde, kendt i det psykiatriske hospitalsvæsen for nervøs spiseværing og skizofreni, blev indlagt, idet hun var blevet tiltagende psykotisk. Hun var bange for at spise og var under indlæggelsen selvbeskadigende og selvmordsfarlig. Hun blev på denne baggrund tvangsfikseret og fik flere gange under fikseringen anlagt håndremme, idet hun forsøgte at skære sig selv. Hun fik endvidere flere gange indgivet beroligende medicin På grund af hendes psykotiske tilstand blev det, efter ca. 2 ugers forsøg på at motivere hende til frivillig behandling, besluttet at tvangsmedicinere hende ligesom det var nødvendigt at tvangsernære hende, idet hun stort set intet drak eller spiste, og idet hun havde tabt 8 kg., samt var begyndende dehydreret

Patienten klagede over tvangsindgrebene til Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn, der godkendte samtlige indgreb. Afgørelsen blev herefter anket til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Den fulde tekst

Klage over tvangsmedicinering, tvangsernæring, tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin

Nævnet fandt, at betingelserne for at tvangsmedicinere og tvangsernære patienten var opfyldt, idet hun var sindssyg, og idet det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle hende, ligesom hun forudgående var blevet motiveret tilstrækkeligt for frivillig behandling

Nævnet fandt endvidere, at betingelserne for tvangsfiksering, herunder med håndremme, og indgivelse af beroligende medicin var opfyldt. Nævnet lagde vægt på, at der var en nærliggende fare for, at patienten selv eller andre ville lide skade på legeme eller helbred, ligesom kravet om anvendelse af mindst indgribende foranstaltning var opfyldt. Dog fandt nævnet, at betingelserne for anlæggelse af håndremme en enkelt gang ikke var opfyldt, idet denne ikke var blevet tiltrådt af en...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT