Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/2000

Record Number824
Act Number11271
StatusGældende
Official Gazette Publication048-2000
Resume
K klagede over, at bladet ikke havde bragt et genmæle, idet bladet havde bragt nogle forkerte oplysninger i forbindelse med en retssag Pressenævnet udtalte, at da det ikke fremgik af bladets reportage, at klageren var blevet frifundet for skyldnersvig, havde han krav på at få bragt et genmæle. Klagerens genmæle var ikke begrænset til nødvendige faktiske oplysninger, hvorfor klageren måtte omformulere genmælet.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr 48/2000

[K] har klaget til Pressenævnet over, at Jyske Vestkysten ikke har bragt et genmæle i anledning af en notits og en artikel bragt i bladet den 13. april 2000.

Det fremgår af notitsen, der blev bragt på forsiden af Jyske Vestkysten den 13. april 2000 med overskriften "Dømt fik rabat", at:

"En byggedirektør fra Aabenraa, dømt for bedrageri og dokumentfalsk, fik en stor nedsættelse af straffen i Vestre Landsret i går. Han slipper nu med betinget fængsel."

Af artiklen bragt i JyskeVestkysten samme dag med overskriften "Bedrageridømt direktør fik nedsat straffen" fremgår bl.a., at:

"En seks år lang sag om bedrageri i millionklassen og omfattende dokumentfalsk fik i går sin afslutning i Vestre Landsret i Sønderborg.

En nu 45-årig byggedirektør fra Aabenraa har siden 1994 været under anklage for bedrageri, og han blev i december 1998 dømt ved byretten i Aabenraa. Her fik han halvandet års fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort betinget.

Den dom ankede han til landsretten, og det viste sig at være det værd, selv om det forlængede sagen med yderligere et år og fire måneder.

Efter knap to ugers sagsbehandling afsagde landsretten i går dom, og den blev væsentlig forskellig fra byretsdommen.

Betinget dom

Den 45-årige byggedirektør slipper nu med seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år. Dommen er gjort betinget af, at den 45-årige ikke begår nye strafbare forhold, at han underlægger sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og at han udfører 120 timers ulønnet samfundstjeneste.

En væsentlig årsag til, at straffen blev så meget nedsat er, at sagen har strakt sig over så mange år, og har været en stor personlig belastning for den 45-årige."

Klageren har anført, at bladet i 1995 oplyste, at klageren var sigtet for skyldnersvig til syv millioner. Efter 5 års sigtelse er klageren nu blevet fuldstændig frikendt i landsretten for skyldnersvig. Det er derfor ikke korrekt, når bladet nu oplyser, at han alene har fået nedsat straffen...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT