Justitsministeriets afvisning af klage over politimester som lokalnævnsmedlem

Act Number207
Record Number28207
StatusGældende
Resume

Resumé
En klager havde til politikredsens lokalnævn klaget over blandt andre politimesteren. Som medlem af nævnet medvirkede politimesteren ved nævnets efterfølgende behandling af klagen. Der blev ikke forud for behandlingen af klagen i nævnet taget stilling til politimesterens habilitet

Lokalnævnet mente at klagen faldt uden for nævnets kompetence, og afviste derfor at behandle den. Politimesteren gav senere klageren aktindsigt i sagen, som derpå klagede til Justitsministeriet over politimesterens medvirken ved nævnets behandling af klagen. Justitsministeriet lagde ved sin afgørelse til grund at lokalnævnets beslutning om at afvise klagen ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at forvaltningslovens regler om inhabilitet derfor ikke fandt anvendelse. Justitsministeriet mente at ministeriet - efter Vejledning om lokalnævnenes behandling af klagesager - ikke havde kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om habilitet. Justitsministeriet mente endvidere ikke det var forkert, at politimesteren selv traf afgørelsen om aktindsigt

Ombudsmanden udtalte at lokalnævnets beslutning om, at nævnet ikke var kompetent til at behandle klagesagen, måtte anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ombudsmanden mente herefter at politimesteren måtte anses for inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, og derfor ikke burde have deltaget i nævnets behandling af sagen. Endvidere udtalte ombudsmanden at politimesteren - uanset at han fuldt ud havde imødekommet anmodningen om aktindsigt - efter forvaltningslovens § 3, stk. 3, ikke burde have truffet afgørelse om aktindsigtsspørgsmålet

Ombudsmanden udtalte endelig at han ikke fandt det kritisabelt, at sagen ikke var blevet indsendt til Justitsministeriet efter Vejledning om lokalnævnenes behandling af klagesager. (J. nr. 1994-1823-611)

Den fulde tekst

Justitsministeriets afvisning af klage over politimester som lokalnævnsmedlem

A klagede over Justitsministeriets afgørelse hvorved ministeriet havde afvist A's klage over at politimesteren havde medvirket ved behandlingen af en klage som A havde indgivet til lokalnævnet over politimesteren

A's klage angik nærmere følgende forhold:

at lokalnævnet behandlede en klage som A havde indgivet over politimesteren, uden at lokalnævnet forinden tog stilling til politimesterens habilitet i hans egenskab af medlem af nævnet,

at nævnet ikke, som foreskrevet i pkt. D4 i Justitsministeriets vejledning vedrørende behandlingen af klagesager der henhører under lokalnævnene vedrørende politiets virksomhed, indsendte klagen over politimesteren til Justitsministeriet til afgørelse efter afslutningen af nævnets behandling af sagen, og

at politimesteren tog stilling til A's begæring om aktindsigt til trods for at A's klage til lokalnævnet vedrørte politimesteren.

A klagede endvidere over at Justitsministeriet havde givet udtryk for den opfattelse, at lokalnævnets behandling af klage over politiet efter retsplejelovens regler ikke er afgørelser i forvaltningslovens forstand og derfor ikke er omfattet af forvaltningslovens regler, herunder reglerne om inhabilitet.

Det fremgik af sagen at A klagede til lokalnævnet over politimesteren og nogle andre polititjenestemænd. Klagen angik bl.a. embedsforseelse, proceduren og krænkelse af tavshedspligt.

Lokalnævnet afviste at behandle A's klage da klagepunktet efter lokalnævnets opfattelse faldt uden for lokalnævnets kompetence. Lokalnævnet henviste herved til bestemmelsen i retsplejelovens § 1019 vedrørende lokalnævnenes kompetence. A havde fremsat en begæring om aktindsigt i sagen. Denne begæring imødekom politimesteren fuldt ud.

A klagede til Justitsministeriet over lokalnævnets afvisning og henviste til pkt. D.4 i Justitsministeriets vejledning nr. 7 af 18. januar 1982 vedrørende behandlingen af klagesager der henhører under lokalnævnene vedrørende politiets virksomhed. Efter denne bestemmelse indsendes klager over politimesteren (Politidirektøren) personligt efter afslutningen af lokalnævnets behandling til Justitsministeriet til afgørelse. A klagede endvidere over at politimesteren havde medvirket ved behandlingen af sagen i lokalnævnet og havde behandlet sagen om aktindsigt.

I en udtalelse som politimesteren afgav, anførte han følgende:

"...

Da alle instanser har afvist (A's) beskyldninger mod mig, og da lokalnævnet har afvist klagen som liggende uden for nævnets kompetence, finder jeg ikke, at jeg har været inhabil i relation til spørgsmålet om aktindsigt i Lokalnævnssagen. Det bemærkes iøvrigt, at (A's) ønsker om aktindsigt er blevet imødekommet fuldt ud."

Justitsministeriet anførte i et brev til A følgende:

"...

Efter retsplejelovens § 1019 træffes bestemmelse om undersøgelse af klager over politipersonalets adfærd under udførelsen af tjenesten af lokalnævnet, jf. lovens § 115 og § 115 a, der indeholder nærmere bestemmelser om lokalnævnets organisation og opgaver.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at lokalnævnets behandling af klager over politiet efter retsplejelovens regler ikke er afgørelser i forvaltningslovens...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT